Optimum Arbeidshygiëne
Arbo-advies en arbeidshygiëne

 

Optimum Arbeidshygiëne geeft aan diverse branches Arbo-advies en  voert onderzoeken uit, waaronder metingen. Deze zijn bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen, micro-organismen, geluid en verlichting. Optimum Arbeidshygiëne ondersteunt bedrijven bij het opzetten van hun arbobeleid, ondermeer door uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

 

Verbetering van de arbeidsomstandigheden draagt bij aan de vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter werken en verbetering van motivatie en zodoende tot vermindering van de kosten.

 

 

 

 

 

Verbetering van de arbeidsomstandigheden draagt bij aan de vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter werken en verbetering van motivatie en zodoende tot vermindering van de kosten.

Risico Inventarisatie (RI&E)

 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) maakt de arbeidsrisico’s in uw bedrijf zichtbaar. Aan de hand van een (digitale) risico-inventarisatie stelt u het plan van aanpak op waarin u aangeeft welke maatregelen u met welke prioriteit neemt. Met een periodieke evaluatie beoordeelt u de actualiteit van de RIE en de voortgang van het plan van aanpak. Dit inzicht geeft u de mogelijkheid de risico’s te verminderen en/of te beheersen. Daarom bent u wettelijk verplicht over een RI&E te beschikken. Bij organisatorische veranderingen zult u uw RI&E moeten bijstellen; bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, of als u hebt verbouwd of gaat verhuizen.

 

Optimum Arbeidshygiëne kan voor u de RI&E uitvoeren en ook toetsen. Er wordt een praktisch advies gegeven aan de hand van het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de arbowet.

Optimum Arbeidshygiëne kan voor u een inventarisatie en beoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren of mensen binnen een organisatie opleiden om deze inventarisatie zelf te doen.

Gevaarlijke stoffen

 

Volgens het Arbobesluit zijn ‘gevaarlijke stoffen’, mengsels, oplossingen van stoffen of stoffen waaraan de werknemers bij arbeid worden of kunnen worden blootgesteld, die vanwege hun eigenschappen of de omstandigheden waaronder deze stoffen voorkomen gevaar vormen voor de veiligheid, gezondheid dan wel hinder kunnen opleveren. Behalve explosiegevaar, kunnen deze stoffen ook op (langere) termijn gezondheidseffecten veroorzaken.

 

Inventarisatie gevaarlijke stoffen

Hoe weet u of in uw organisatie de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn terug gebracht? Optimum Arbeidshygiëne kan voor u een inventarisatie en beoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren of mensen binnen een organisatie opleiden om deze inventarisatie zelf te doen.

 

Welke stappen moet je hiervoor doorlopen? Dat zijn:

• Opstellen register gevaarlijke stoffen;

• Prioriteren: welke stoffen ga je eerst beoordelen?

• Beoordelen van de blootstelling

• Metingen: als uit de beoordeling blijkt dat blootstellingen te hoog is

Om  klachten goed in beeld te kunnen brengen kunnen metingen behulpzaam zijn, u krijgt dan een objectief oordeel over het binnenklimaat. Optimum Arbeidshygiene kan deze metingen voor u uitvoeren.

Binnenklimaat onderzoek

Klachten over het binnenklimaat kunnen worden veroorzaakt door een aantal zaken

  • Temperatuur: door een verkeerde regeling kan de temperatuur te hoog oplopen. Doorgaans geldt een relatie met de buitentemperatuur.
  • Tocht: door een te lage temperatuur van de inblaaslucht kan tocht klachten veroorzaken.
  • Relatieve luchtvochtigheid; veel klimaatinstallaties hebben geen luchtbevochtiging. In de winterperiode wordt de koude en droge buitenlucht verwarmd en het binnenklimaat wordt hierdoor nog droger.
  • Klachten over luchtvochtigheid kunnen ook worden veroorzaakt door fijnstof. Oorzaken kunnen liggen in het hebben van veel beton in de kantooromgeving.
  • CO2; In ruimtes die slecht worden geventileerd loopt de CO2 concentratie op. Klachten kunnen zijn: oogklachten, hoofdpijn, klachten over muffe lucht, concentratie verlies.
  • Biologische agentia; door achterstallig onderhoud kan de luchtbehandelingskast vervuilen of kunnen filters vervuild raken. Deze vervuiling wordt meegenomen door de inblaas lucht.

 

 

Geluid

 

De gehoorschade als gevolg van geluid op de werkplek is afhankelijk van het geluidsniveau en de tijd dat een werknemer eraan blootstaat. Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A). Hoe weet je of bij jou in de organisatie de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn terug gebracht en / of beheerst? En wanneer is geluid schadelijk? Elke 3 decibel verhoging betekent namelijke een halvering van de blootstellingstijd.....

 

Optimum Arbeidshygiëne kan geluidmetingen uitvoeren. Op basis van de risico’s die benoemd zijn in de Risico Inventarisatie en Evaluatie, kan nader onderzoek gedaan worden. Hierbij kan gekozen worden voor dosimetrie (het meten aan de man) of bronmetingen, op deze manier krijgt u een idee van de blootstelling aan geluid en kunt u maatregelen nemen. Om het risico binnen uw organisatie te kunnen beheersen, is een organisatie verplicht zich te houden aan de normen en richtlijnen die bijvoorbeeld beschreven staan in de Arbowet, verder wordt het onderzoek uitgevoerd volgens NEN 9612.

 

 

 

Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A).

Optimum Arbeidshygiëne > partners

 

Optimum Arbeidshygiëne is onderdeel van Auxilium HSE, die werkzaam is binnen de arbeidshygiëne en arbo-advisering. Zo bent u verzekerd van een optimale samenwerking en advisering waarbij de continuïteit gewaarborgd is. Heeft u alsnog vragen? Bel gerust even: 06 186 376 89.

 

Auxilium HSE

Arbo Advies Onos

Ergo invent

 

 

 

Informatie over Optimum Arbeidshygiëne

 

Mijn naam is Roberto d’Onofrio. Ik ben sinds april 2008 werkzaam als zelfstandig arbeidshygiënist / arboadviseur, onder de naam Optimum Arbeidshygiëne.

Sinds 2012 werk met Tamara Onos en Mariska Droog samen onder de naam Auxilium HSE.

 

Ik ben afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar ik ben opgeleid op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Ik ben gecertificeerd als register arbeidshygiënist.

 

Ik ben gespecialiseerd in het uitvoeren van binnenklimaatonderzoeken en het verrichten van metingen en blootstellingsanalyses op het gebied van gevaarlijke stoffen, micro-organismen (bacteriën, schimmels etc.), geluid en verlichting. Daarnaast help ik bedrijven bij het opzetten van hun arbobeleid, ondermeer door uitvoering van risico-inventarisatie en -evaluaties.

 

 

Contact

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

 

Dosimetrie

Due dilligence

EHS

Ergonomie

Gap analysis

Gecertificeerd

Geluidblootstelling

Geluidonderzoek

Gezondheidskundige

Grenswaarden

Hitte

Houtstof

HSE

Hygiëne

iSZW

Klimaatbeheersing

Laboratoria

Luchtbehandeling

 

Meetplan

meten

metingen gevaarlijke stoffen

Modelberekening

Ongevalsanalyses

Ontwerp

Plan van aanpak

Programma van eisen

Register

register gevaarlijke stoffen

Registratie

RI&E

Risico inventarisatie en evaluatie

SHE

Task Risk Analysis

Toetsing

Werkplekinspectie

werkplekmetingen

Adviesbureau

Analyse

Arbeidshygiënist

Arbeidsinspectie

Arbeidsomstandigheden

Arboadvies

Arbobeleid

Arbodiensten

Arbodienstverlening

Arbowet

ART

Binnenklimaat

Biologische agentia

Blootstellingsmeting

blootstellingsmetingen

Consultancy

Controlemetingen

DME